top of page

Etiske retningslinjer

Finn ut mer om Hancoms etiske retningslinjer nedenfor, der vi beskriver våre verdier, prinsipper og forpliktelser for å sikre ansvarlig og transparent forretningspraksis.

Etiske retningslinjer hos Hancom AS

Sist oppdatert 12.03.2024

1. Formål

HANCOMs etiske retningslinjer skal sikre at vi respekterer grunnleggende menneske - og arbeidstakerrettigheter og bidrar til god ressursbruk som begrenser negativ påvirkning på miljø og klima. Varer og tjenester som leveres av HANCOM skal være fremstilt under forhold som er forenlige med kravene angitt i dette dokumentet.

 

De etiske retningslinjene bygger på internasjonale rammeverk og konvensjoner om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet og andre tilsvarende føringer for miljø og klima. Disse inkluderer Verdenserklæringen om menneskerettigheter, Den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) erklæringen om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP, 2011), OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper (OECD 2011).

 

HANCOM er omfattet av Åpenhetsloven og med det krav om at vi utfører aktsomhetsvurderinger, og redegjør for disse offentlig, i tråd med OECDs metodikk for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv (OECD, 2018).

 

Dette dokumentet skal finnes på norsk, engelsk og polsk. Ved konflikt har den norske versjonen forrang.

 

HANCOM, selskapet, arbeidsgiveren, og virksomheten brukes om hverandre i dette dokumentet, og har samme betydning.

 

I dette dokumentet brukes betegnelsen «ansatt» om enhver person som utfører arbeid under HANCOMs kontroll. Dette kan være fast ansatte, midlertidig ansatte, innleide, og underleverandører.

2. Etiske retningslinjer

Vi skal følge våre etiske retningslinjer og overholde nasjonal lovgivning i landene vi har virksomhet i og hvor produksjon forekommer, samt opptre i tråd med internasjonalt anerkjente konvensjoner. Der konvensjoner, lover og reguleringer omhandler samme tema, skal den strengeste standarden gjelde. Dette gjelder også tilfeller der våre etiske retningslinjer er i konflikt med nasjonal lovgivning. Våre etiske retningslinjer angir minimum, ikke maksimumskrav.

 

Vi jobber fokusert og systematisk for å etterleve våre etiske retningslinjer, som dekker grunnleggende krav til menneske - og arbeidsrettigheter, miljø, arbeidsmiljø, og anti-korrupsjon.

 

Vi skal:

På forespørsel fra eksterne og interne interessenter skal Hancom kunne dokumentere hvordan vi jobber for å overholde etiske retningslinjer.

2.1 Tvangsarbeid/slavearbeid

 • HANCOM tillater ingen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid

 • HANCOM krever ikke at ansatte innbetaler depositum eller identitetspapirer til arbeidsgiver og skal fritt kunne avslutte arbeidsforholdet med rimelig oppsigelsestid.

2.2 Fagorganisering og kollektive forhandlinger

 • Arbeidere har uten unntak rett til å slutte seg til eller etablere fagforeninger etter eget ønske, eller å la være.

 • HANCOM skal ikke blande seg inn i, hindre eller motarbeide fagorganisering eller kollektive forhandlinger

 • Fagforeningsrepresentanter skal ikke diskrimineres eller hindres i å utføre sitt fagforeningsarbeid

 • Dersom retten til fri organisering og/eller kollektive forhandlinger er begrenset ved lov, skal arbeidsgiveren legge til rette for, og ikke hindre alternative mekanismer for fri og uavhengig organisering og forhandling.

2.3 Barnearbeid

 • Vi tillater ikke barnearbeid i HANCOM. Barn som er under 15 år, eller under lovlig alder skal ikke utføre arbeid for selskapet. Unntaket fra denne regelen er at lett arbeid kan utføres i begrenset tidsperiode (5 dager eller mindre), dersom dette er en del av et utdannings- eller veldedig opplegg som er styrt eller støttet av offentlig skole. Typiske eksempler i Norge kan være «arbeidsuke» eller Operasjon Dagsverk

 • Ansatte under 18 år skal ikke arbeide nattskift, eller utføre farlig eller tungt arbeid.

2.4 Diskriminering

 • Det skal ikke forekomme diskriminering når det gjelder ansettelse, avlønning, opplæring, forfremmelse, oppsigelse eller pensjonering basert på etnisk tilhørighet, kaste, religion, alder, uførhet, kjønn, sivil status, seksuell legning, fagforeningsarbeid eller politisk tilhørighet.

 • De ansatte skal beskyttes mot seksuelt påtrengende, truende, fornærmende eller utnyttende adferd, og mot diskriminering eller oppsigelse på usaklig grunnlag, f. eks ekteskap, graviditet, foreldrestand eller status som HIV-smittet.

2.5 Brutal behandling

 • Fysisk mishandling eller avstraffelse, eller trussel om fysisk mishandling er forbudt. Det samme gjelder seksuelt eller annet misbruk og andre former for ydmykelser.

2.6 Lønn

 • Lønn til ansatte for en normal arbeidsuke skal minst være i tråd med nasjonale minstelønnsbestemmelser eller bransjestandard, den høyeste gjelder. Lønn skal alltid være tilstrekkelig til å dekke grunnleggende behov, inkludert noe sparing

 • Lønnsforhold og utbetaling av lønn skal være skriftlig avtalefestet før arbeidet påbegynnes i samsvar med lovkrav

 • Fratrekk i lønn som disiplinærreaksjon tillates ikke.

2.7 Arbeidstid

 • Arbeidstiden skal være i tråd med nasjonale lover eller bransjestandard, og ikke overstige arbeidstid i samsvar med gjeldende internasjonale konvensjoner. Normal arbeidstid per uke skal vanligvis ikke overstige 48 timer

 • Ansatte skal ha minst én fridag per 7 dager

 • Overtid skal være begrenset og frivillig. Anbefalt maksimum overtid er 10timer per uke, dvs. samlet arbeidstid på 60 timer per uke. Unntak fra dette kan aksepteres dersom det er regulert av en kollektiv avtale eller nasjonal lov

 • Ansatte skal alltid ha overtidstillegg ved arbeidstidstid over normal arbeidstid, minimum i tråd med gjeldende lover

 • I praksis er virksomheten underlagt arbeidsmiljøloven i Norge, som på noen områder er strengere enn ILO-konvensjonen.

2.8 Regulære ansettesler

 • Forpliktelser overfor ansatte, i tråd med internasjonale konvensjoner, nasjonale lover og regler om regulære ansettelser skal ikke omgås gjennom bruk av korttidsengasjementer (som bruk av kontraktsarbeidere, løsarbeidere og dagarbeidere), underkontraktører eller andre arbeidsrelasjoner

 • Alle arbeidere har krav på arbeidskontrakt på et språk de forstår

 • Lærlingeprogram skal være klart definert med hensyn til varighet og innhold.

2.9 Helse, miljø og sikkerhet

 • Selskapet skal ha et ledelsessystem som sikrer systematisk sikring av arbeidsmiljøet. Systemet skal være på linje med ISO45001 eller liknende, og i samsvar med arbeidsmiljøloven

 • Det skal arbeides for å sikre arbeidere et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Farlige kjemikalier og andre stoffer skal håndteres forsvarlig. Nødvendige tiltak skal iverksettes for å forhindre og minimere ulykker og helseskader som resultat av, eller relatert til, forhold på arbeidsplassen

 • Ansatte skal ha jevnlig og dokumentert opplæring i helse og sikkerhet. Helse- og sikkerhetsopplæring skal gjentas for nyansatte og omplasserte arbeidere.

 • Ansatte skal ha tilgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann. Hvis relevant, skal arbeidsgiver også sørge for tilgang til fasiliteter for trygg oppbevaring av mat.

 • Når arbeidsgiver tilbyr losji, skal dette være rent, sikkert, tilstrekkelig ventilert og med tilgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann.

2.10 Miljø

 • Selskapet skal ha et ledelsessystem for miljøstyring i samsvar med ISO14001. Det er et uttalt mål at dette skal sertifiseres.

 • Selskapet forplikter seg til å redusere sine utslipp av drivhusgasser. I praksis skal dette skje ved å sette vitenskapsbaserte mål som skal verifiseres av SBTi («Science Based Targets initiative»).

 • Selskapet skal som minimum være i samsvar med nasjonal og lokal lovgivning på området

 • Hancom skal kontinuerlig søke å erstatte miljøbelastende produkter med mer miljøvennlige alternativer.

2.11 Marginale befolkningsgrupper

 • Produksjon og bruk av naturressurser skal ikke bidra til å ødelegge ressurs- og inntektsgrunnlag for urfolk eller andre marginaliserte befolkningsgrupper, for eksempel ved å beslaglegge store landarealer, uforsvarlig bruk av vann eller andre naturressurser som befolkningsgruppene er avhengig av

2.12 Korrupsjon

 • Enhver form for korrupsjon, inkludert men ikke avgrenset til utpressing, bestikkelser, nepotisme, svindel, og vasking av penger er strengt forbudt

 • Ingen betaling, gave, eller fordel skal gis, tilbys, etterspørres, eller tas imot, i bytte mot gunstig behandling som har til hensikt å påvirke en forretningstransaksjon.

2.12.1 Gave-policy

 • Enhver gave, med unntak av typiske reklameartikler, fra en ekstern part til en ansatt skal rapporteres til og godkjennes av nærmeste overordnede før mottak

 • Enhver gave fra HANCOM til en ekstern person skal sendes til vedkommende selskap (juridisk person), med referanse til den tiltenkte mottaker (virkelig person)

 • Verdien av gaveartikler skal være innenfor de gjeldende skatteregler i det relevante land

 • Typiske reklameartikler eller markedsprodukter kan tilbys og/eller tas imot, dersom det ikke bryter mot andre bestemmelser i dette dokumentet

 • Produkter eller tjenester HANCOM normalt sett tilbyr i markedet skal ikke gis som gave.

2.12.2 Underholdning, måltider, seminarer, konferanser og liknende

 • Vi inviterer ikke, eller lar oss invitere, til arrangementer der det kan være forventning om motytelser i en eller annen form. Dette inkluderer underholdning, måltider, fester, reiser, og så videre

 • Når vi, som representanter for HANCOM, lar oss invitere med på et arrangement er det et minimumskrav at vi betaler våre egne reiseutgifter

 • Tilsvarende gjelder at vi ikke tilbyr å betale reiseutgifter for dem vi inviterer til våre arrangement

 • Invitasjoner til kunder skal sendes til selskapet, ikke til den enkelte person

 • Enhver må ha godkjennelse fra den relevant leder for å delta på kundeseminar eller liknende arrangement. Det er forventet at deltakere på slike arrangement skal rapportere eller presentere læringspunkter i sine respektive avdelinger.

2.13 Ulovlig forretningspraksis

2.13.1 Hvitvasking

 • Ansatte i HANCOM skal ikke selv utføre eller medvirke til noen form for hvitvasking av penger, og skal også ta bestemt avstand fra hvitvasking og skal ta skritt for å forhindre at andre benytter Leverandørens økonomiske transaksjoner til å hvitvaske penger.

2.13.2 Brudd på konkurranselovgivning

 • HANCOM skal ikke under noen omstendigheter forårsake eller medvirke til brudd på alminnelige eller spesielle konkurransereguleringer, for eksempel ved å delta i ulovlig prissamarbeid, ulovlig markedsdeling eller annen atferd i strid med relevant konkurranselovgivning.

2.14 Samsvar

 • Disse retningslinjene gjelder for hele selskapet og alle ansatte

 • Nøkkelpersoner i selskapet er, ved forespørsel fra selskapets øverste ledelse, forpliktet til å fremskaffe data og informasjon som er relevant for disse etiske retningslinjene

 • Ethvert brudd, eller mistanke om brudd, på disse retningslinjene skal rapporteres til den øverste ledelsen av selskapet uten unødig opphold. Ansatte og eksterne kan rapportere/varsle anonymt via skjema på selskapets nettside. Ansatte kan i tillegg rapportere/varsle via verneombud eller tillitsvalgte.

Formål
Etiske retningslinjer
Ulovlig forretningspraksis
bottom of page