top of page

Varsling

Kunder, leverandører, ansatte, og andre kan rapportere om kritikkverdige forhold på en sikker måte ved bruk av skjemaet nedenfor. Du velger selv om du vil være anonym.

Åpenhetsloven_edited.jpg

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon.

 

Nedenfor kan du lese vår redegjørelse etter åpenhetsloven.

Datert 27.05.2024

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger

1. Innledning

Hancom AS er et norsk privateid aksjeselskap, med hovedkontor i Oslo.

Hancom tilbyr fremførsel i form av graving, forberedelse til installasjoner og installasjonsoppdrag. Som totalleverandør innenfor området bistår vi med alt fra prosjektering og planlegging til ferdigstillelse innenfor fiber- og HFC-nett. Oppdrag utføres hovedsakelig på Østlandet.

Hancom AS er en relativt liten virksomhet, og arbeidet med aktsomhetsvurderinger må stå i stil med selskapets ressurser. Virksomheten kan ikke ta på seg ansvar for å undersøke leverandørenes verdikjeder, men må nøye seg med å velge leverandører som er store og velrennomerte.

2. Metodikk

Det har blitt utført en overordnet kartlegging og vurdering av egen virksomhet, våre leverandører og samarbeidspartnere for å identifisere hvilke deler av vår virksomhet eller leverandørkjede det er størst sannsynlighet for negativ påvirkning/skade og hvor stor denne risikoen er.
 

Hancom AS arbeider for at leverandører og deres underleverandører dokumenterer tilfredsstillende ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt påvirkning på det ytre miljø i deres verdikjeder.

3. Kategorier i verdikjeden

Vi har kategorisert egen verdikjede som en del av aktsomhetsvurderingen som kreves i henhold til åpenhetsloven. Vi har delt virksomheten inn i følgende kategorier:

3.1 Egen virksomhet

 1. Installasjonsarbeider

 2. Grunnarbeider

 3. Administrasjon

3.2 Leverandører

 1. Underentreprenører

 2. Utstyr til installasjon (elektronikk, kabler, mv)

 3. Gravemateriell (asfalt, fyllmasser, mv)

 4. Avfallshåndtering

 5. Eiendom, leie og drift

 6. Kjøretøy og maskiner

 7. Verktøy og utstyr

 8. Verksteder

 9. Arbeidsklær

 10. Drivstoff og annet relatert til kjøring

 11. Teknisk og profesjonell rådgivning

 12. Bank/finans/leasing/forsikring

3.3 Kunder

 1. Telekom-aktører

 2. Borettslag, sameier, mv

 3. Privatkunder

4. Prioritering for aktsomhetsvurdering

Hancom har i all hovedsak fast ansatte. Vi har en stor andel utenlandske statsborgere ansatt, og dette kan være en risiko-faktor. Virksomheten følger norsk arbeidsmiljølovgivning, og mener derfor at risikoen for brudd mot menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er lav.
 

Vi anser risikoen for brudd mot menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som liten.

Hancoms direkte kunder er store telekom-aktører. Virksomheten leverer installasjoner til borett-lag, sameier, bedrifter, og privatkunder på vegne av disse aktørene. Det antas at risikoen for at Hancom AS skal forårsake brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos noen av disse aktørene er svært liten.
 

Det er kjent at produksjon av klær og elektronikk kan innebære risiko, særlig knyttet til produksjon i enkelte land.
 

Vår vurdering er derfor å prioritere leverandører av utstyr til installasjon, underentreprenører, og leverandører av arbeidsklær i vår analyse.

5. Overordnet aktsomhetsvurdering

Dette er en overordnet gjengivelse av de sentrale punktene i aktsomhetsvurdering.

Det er kjent at elektronikkindustrien, bil- og maskinindustrien, og klesindustrien har høy risiko for brudd mot menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til deres leverandørkjeder. Dette kan for eksempel være utvinning av råmaterialer og produksjon av klær i utviklingsland. Hancom AS forholder seg kun til leverandører, ikke produsenter. Vi har undersøkt våre største leverandører av utstyr til installasjon og arbeidsklær for å avdekke om de har tilfredsstillende policies og etiske retningslinjer for å sikre mot brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Gjennomgang av publiserte rapporter viser at enkelte av våre leverandører har avdekket kritikkverdige forhold i sine leverandørkjeder, spesielt knyttet til overtidsarbeid i Kina. Disse leverandørene har iverksatt tiltak for å korrigere.

Håndverker- og renholdstjenester er kjent for risiko for brudd mot anstendige arbeidsforhold. Dette inkluderer verksteder og underentreprenører. Det ikke avdekket at Hancom forårsaker faktiske brudd eller mulige brudd med hensyn til disse.

6. Avslutning og konklusjon

Årets aktsomhetsvurderinger har ikke avdekket direkte faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negative konsekvenser forårsaket av Hancom AS, innenfor det som anses som rimelige vurderinger gitt selskapets totale ressurser.
 

Enkelte av våre leverandører har avdekket negative konsekvenser og har iverksatt tiltak. Vi tolker dette som signal på at dette er seriøse aktører som tar menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold på alvor.
 

Vi følger opp arbeidet gjennom året, og dersom det avdekkes nye forhold eller saker som utgjør vesentlig risiko, vil disse bli håndtert gjennom våre rutiner for leverandørstyring, hendelseshåndtering, og/eller varsling.

bottom of page